Sydney 480

LOCATION: Sydney, Australia

SIZE: 480 sqm